TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2016

 01 kế toán trưởng

 01 nhân viên thiết kế kỷ thuật

Tin tức liên quan