VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

- KẾ TOÁN TRƯỞNG: 1 NHÂN VIÊN

- 01 THIẾT KẾ KỶ THUẬT: 01 NHÂN VIÊN

- THỢ GIA CÔNG ĐIỆN: 02 NHÂN VIÊN 

- THỢ CƠ KHÍ: 02 NHÂN VIÊN

- THỢ GIA CÔNG QUẢNG CÁO: 04 NHÂN VIÊN